ප්රකාශන මුද්රණය කර්මාන්ත රෙගුලාසි පුහුණු - 2018.10.8 2018.11.4 කිරීමට

අපේ සාමාන්ය කළමනාකරු සහ අලෙවි කළමනාකරු නිපදවන ලද්දකි ප්රකාශන මුද්රණය රෙගුලාසි පිළිබඳව වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ඇති ප්රෙස්, ප්රකාශන, ගුවන් විදුලි, ෙෂේජියෑං චිත්රපට හා රූපවාහිනී පළාත පරිපාලන විසින් පවත්වන පුහුණු වූහ. පුහුණුව අතරතුර, මහාචාර්ය Jialin Pu, නුදුරු අනාගතයේ දී වර්තමාන තත්ත්වය සහ ප්රවණතා විග්රහ කිරීමට දේශනය කිරීමට ආරාධනා කරන ලදි. ඔක් 8 සිට දින දෙකක් සඳහා පුහුණු පැවති වන  ඔක්තෝබර් 9 සඳහා වන .

dsad


පළ කාලය: නොවැම්බර්-26-2018

WhatsApp Online Chat !